Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Artist NPHHVietnam Groups :iconclub-designvn: Club-DesignVN
 
Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 318 Deviations 6,507 Comments 34,432 Pageviews
×

deviantID

Ikthex's Profile Picture
Ikthex
NPHH
Artist
Vietnam
Anh thức giấc trên bàn em pha sẵn ly trà xanh
Kèm một vệt son đỏ rồi em sẽ lại đến thăm anh
Interests

Comments


Add a Comment:
 
:icony-vt:
Y-VT Featured By Owner Jul 22, 2017
Ghé anh trai <3 Ngày hảo hảo <3
Reply
(1 Reply)
:iconwennie-2k4:
Wennie-2k4 Featured By Owner May 15, 2017
-Ghé m
Reply
(1 Reply)
:iconrinminamiwa:
RinMinamiwa Featured By Owner May 7, 2017
- Anh ơi cho em làm quen 
- Được anh watch lâu rồi mà ngại kh dám làm quen ><
Reply
(1 Reply)
:iconkobawashi:
Kobawashi Featured By Owner May 4, 2017  Student Artisan Crafter
Thăm ạ! [i]: potted flower pixel [i]: potted flower pixel [i]: potted flower pixel 
Cơ mà hình như chưa làm quen ấy.
Có thể cho gái làm quen không?
Reply
(1 Reply)
:iconhayashi-miria:
Hayashi-Miria Featured By Owner Apr 22, 2017
-Ghé m
-Nhớ t không? TT
Reply
(1 Reply)
Add a Comment: